محمدرضا دهقاني فيروزآبادي
محمدرضا دهقاني فيروزآبادي

محمدرضا دهقاني فيروزآبادي

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: dehghani(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 24392
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان