وبگاه شخصی محمدرضا دهقاني فيروزآبادي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمدرضا
نام خانوادگي: دهقاني فيروزآبادي
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي:
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: dehghani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 19424
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان